Kiwanis Europe

TOELICHTING BIJ DE NIEUWE KI-E STATUTEN

In 2023 heeft de Luxemburgse regering een nieuwe wet op verenigingen zonder winstoogmerk (VZW’s) ingevoerd. Deze nieuwe wet is het resultaat van aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF), het wereldorgaan dat toezicht houdt op het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De FATF definieert internationale normen om deze illegale activiteiten en de schade die ze aanrichten aan de maatschappij te voorkomen. Aangezien dit een internationale instantie is, zijn de vereisten niet specifiek voor Luxemburg, maar is het de bedoeling dat ze in alle landen van toepassing zijn.

De nieuwe wet is in september 2023 van kracht geworden en er is een deadline voor naleving, dus onze vereniging Kiwanis International-Europe (KI-E) moet er ook aan voldoen.

Omdat we de hoge principes en waarden willen toepassen, en omdat we onze leden ook de mogelijkheid willen bieden om online te stemmen, leek het ons nuttig om nu al aan de nieuwe wet te voldoen, die online stemmen toestaat zolang het in de statuten is opgenomen.

Daarom stellen we voor om onze statuten nu aan te passen, aangezien dit vroeg of laat zal moeten gebeuren.

In vergelijking met de statuten die we tot nu toe hadden, moet worden opgemerkt dat de statuten veel korter zullen zijn en dat naar veel bepalingen zal worden verwezen in de beleidsregels, procedures en richtlijnen (PP&G’s).

De leden van de vzw zullen nog steeds de clubs zijn.

Het was echter ook nodig om rekening te houden met een op alle niveaus wijdverbreide Kiwaniaanse praktijk van afgevaardigden van rechtswege, dat zijn mensen die ooit lid zijn geweest van de Raad van Bestuur en die daarom expertise meebrengen en bijgevolg stemrecht hebben, onafhankelijk van het quotum van 3 stemgerechtigde leden dat aan elke club is toegewezen.

We stellen daarom een tweede categorie leden voor, namelijk deze afgevaardigden als individuen.

Net als de andere leden, clubs, zijn deze leden ook onderworpen aan een lidmaatschapsbijdrage, waarvan het maximumbedrag is vastgelegd in de statuten, net als voor clubs, in overeenstemming met een gelijkheidsbeginsel.

Aangezien dit bedrag een maximum is, beslist de algemene vergadering over het werkelijke bedrag dat in rekening wordt gebracht. Aangezien afgevaardigden in hun eigen club al lidgeld moeten betalen, stelt de Raad van Bestuur voor om voor deze categorie leden een lagere bijdrage of zelfs geen lidgeld vast te leggen.

Ten slotte willen we ook de neutraliteit van Kiwanis vastleggen met de toevoeging van de zin “De vereniging heeft geen vooroordelen van ras, godsdienst, geslacht, huidskleur of politieke vooringenomenheid”.

Het wijzigen van de statuten is een belangrijke operatie die een Buitengewone Algemene Vergadering vereist met een zeer groot aantal deelnemers (quorum). Daarom hebben we een buitengewone vergadering in Luxemburg belegd.

Als het speciale quorum niet wordt gehaald, zal er op zijn vroegst binnen 15 dagen een tweede Algemene Vergadering moeten worden bijeengeroepen om over hetzelfde onderwerp te beslissen met een meerderheid van twee derde van de aanwezigen.

Deze tweede vergadering zal waarschijnlijk plaatsvinden in oktober, zodat online stemmen op afstand mogelijk wordt op de Conventie van 2025 in IJsland, op voorwaarde dat de nieuwe statuten worden aangenomen.

Het opstellen van de nieuwe statuten heeft veel energie gevergd van het Uitvoerend Comité en de juridische adviseurs – hartelijk dank aan hen!

De volgende grote taak is het wijzigen van het Reglement van Orde (PP&G’s), maar eerst behandelen we de Statuten!

Josy Glatigny
KI-E President 2023-24

29 april 2024.